ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Εφορευτικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε με την αριθμ. 196107/Γ3/2-12-2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 902/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./10-12-2015.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ως ακολούθως:

1. Μπαζάκα Φώτιο, εκπαιδευτικό, τακτικό μέλος και Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σέντζα Δημήτριο, εκπαιδευτικό .

2. Μπάκα Ευάγγελο, συνταξιούχο, συγγραφέα, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μπόγια Ευαγγελία, συνταξιούχο ιδιωτική υπάλληλο.

3. Παπαδημητρίου Χρήστο, συνταξιούχο, μουσικό, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κοκκινάκη Μιχαήλ, εκπαιδευτικό.

4. Κορέλλα Άννα, εκπαιδευτικό, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευταξία Βασιλική, συνταξιούχο τραπεζικό υπάλληλο.

5. Παπανικολάου Κωνσταντίνο, δικηγόρο, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Παναγάκη Αθανασία, συνταξιούχο φιλόλογο.

 

Scroll to Top